Whether it's Amazon Alexa, Tesla, or Google Maps, AI is everywhere!